BIA001 – Stavební látky (VŠEOB)

Detail předmětu

Garant: doc. Ing. Barbara Kucharczyková, Ph.D.

Předmět BIA001 Stavební látky má rozsah 2 přednášky a 2 laboratorní­ cvičení­ týdně. Cvičení jsou povinná, přednášky jsou nepovinné. Přesto to vám doporučujeme přednášky navštěvovat, je to nejlepší způsob, jak zí­skat potřebné znalosti ke zkoušce. Výuka předmětu probíhá podle harmonogramu přednášek.

Výuka laboratorní­ch cvičení­ probíhá podle harmonogramu cvičení­. V každém cvičení­ se vypracovvává předtištěný protokol. Na konci cvičení­ předložítě protokol ke kontrole vyučujícímu. V případě, že jeúloha kompletně­ a správně vypracovaná, podepíše vám vyučující příslušný řádek na titulní­m listu. Pokud budete vědět, že cvičení nemůžete navštívit, nahraďte si je s jinou studijní skupinou. Pokud již není náhrada možná (dané cvičení již neprobíhá), protokol si doplňte a vyučující vám určí způsob náhrady.

Laboratorní cvičení jsou zakončena zápočtem. Zápočet získáte za aktivní účast ve všech cvičeních, doloženou všemi podpisy na titulním listu, a předložení vypočítaných příkladů v kapitole 13.

Celý předmět je zakončen zkouškou. Výsledek zkoušky bude hodnocen podle stupnice ECTS formou zkušebního testu a následnou ústní zkouškou. Test bude obsahovat učivo přednášené na přednáškách a procvičované ve cvičení­ch (okruhy otázek+pří­klady vycházející z procvičovaných úloh) a bude probíhat v počítačové učebně E110 prostřednictvím elektronického zkoušecího systému v termí­nu, na který se přihlásíte ke zkoušce. Zkoušející bude při celkovém hodnocení vycházet z klasifikačního hodnocení písemné (elektronické) části zkoušky. V následné ústní části student odpovídá na otázky položené zkoušejícím. V případě, že student prokáže výrazně lepší znalosti v porovnání s hodnocením testu, zkoušející může klasifikaci zlepšit. V opačném případě může klasifikaci zhoršit. Termí­n zkoušky vypisuje pro danou přednáškovou skupinu příslušný přednášející.

Po neúspěšném absolvování­ 2 zkušební­ch termí­nů, je možné požádat o třetí­ termí­n­ zkoušky, a to na základě pí­semné žádosti garantovi předmětu. Na toto zkoušení­ budou vypsány speciální­ zkušební­ termí­ny v poslední­m nebo doplňkovém týdnu zkouškového období­.