Úvodní stránka

Úvod

Vítejte na stránkách Ústavu stavebního zkušebnictví Fakulty stavební VUT v Brně

Co děláme?

Zabýváme se výzkumem a vývojem diagnostických a zkušebních metod, diagnostikou konstrukcí a zkoušením stavebních hmot a výrobků.

Podstatnou částí naší práce je výzkum, vývoj a reálné aplikace diagnostických a zkušebních metod pro realizace stavebně – statických a materiálových průzkumů konstrukčních prvků a celků exitujících stavebních konstrukcí (zejména železobetonových a zděných, včetně mostů), s cílem objektivního hodnocení aktuálního stavu konstrukce, identifikace příčin poruch a vad s návrhem stavebních opatření pro zajištění požadované spolehlivosti, bezpečnosti a životnosti staveb. Laboratorní zázemí ústavu umožňuje řešení širokého spektra výzkumných úkolů např. z oblasti experimentální analýzy konstrukčních prvků, dílců a modelů stavebních konstrukcí, ochrany před ionizujícím zářením atd.

Mezi další činnosti patří organizování mezilaboratorních porovnávacích zkoušek – tzv. zkoušení způsobilosti. Zkoušení způsobilosti je akreditováno ČIA a je poskytováno v oblasti stavebního zkoušení čerstvých a ztvrdlých betonů, kameniv, zemin, nestmelených směsí a směsí stmelených hydraulickými pojivy, malt, cementů, jemnozrnných cementových kompozitů, zdících prvků, oceli a plastů. Ústav stavebního zkušebnictví nabízí jednu z největšísh a nejucelenějších nabídek programů zkoušení způsobilosti pro stavební zkušebnictví na světě.

Vybavení

 • Zkušební lisy mechanické a hydraulické, včetně trhacích strojů, lámací dráha pro zkoušky větších prvků. Soupravy hydraulických lisů pro laboratorní i terénní zatěžovací zkoušky.
 • Klimatizovaná komora se soupravou lisů vlastní konstrukce pro zkoušky reologických vlastností cementových kompozitů.
 • Tvrdoměry pro zkoušení betonu, cihel, malty a oceli.
 • Přístroje pro ultrazvukové a rezonanční zkoušení.
 • Boroskopy pro provádění endoskopické vizuální defektoskopie.
 • Vybavení pro tenzometrická měření strunovými a odporovými snímači, videoextenzometr. Měřící ústředny a vybavení pro automatický záznam měření silových, deformačních a teplotních veličin při laboratorních i terénních zkouškách.
 • Jádrové vrtačky pro odběr vzorků (včetně mikrovývrtů).
 • Vybavení pro radiační defektoskopii a ochranu před ionizujícím zářením včetně výpočtů a kontrol stínících konstrukcí atd. (rentgeny, radiometrické sondy, měřiče dávky a příkonu fotonového dávkového ekvivalentu).
 • Georadar pro diagnostiku konstrukcí X – scan PS 1000.

Co nabízíme

 • Komplexní stavebně-technické průzkumy a diagnostiku konstrukcí s využitím širokého spektra nedestruktivních metod.
 • Monitoring zděných konstrukcí.
 • Zatěžovací zkoušky konstrukcí a konstrukčních prvků, dílců a modelů konstrukcí.
 • Laboratorní zkoušky fyzikálně mechanických vlastností betonů, cementových kompozitů, malt, injektážích směsí, cihel, dřeva, oceli, předpínací výztuže, kotevních systémů, povrchových vrstev, apod. Laboratorní zkoušky lomových parametrů stavebních materiálů.
 • Radiografie železobetonových konstrukcí a experimentální radiografie.
 • Radiometrické měření objemové hmotnosti a vlhkosti.
 • Návrh, výpočet a kontrola stínění proti ionizujícímu záření.
 • Pro zkušební laboratoře účast v programech zkoušení způsobilosti.
 • V souladu s požadavkem Přílohy č. 1 MPA 30-03-12 nabízíme vyhodnocení interních porovnávacích zkoušek a mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, které si organizují laboratoře samy mezi sebou. Více informací naleznete zde.
 • Poradenství a konzultace v oblasti řízení kvality, environmentu a bezpečnosti v podnicích a zkušebních laboratořích, spolupráci při certifikaci systémů řízení.
 • Školící středisko pro NDT metody zkoušení ve stavebnictví – personální certifikát akreditovaný ČIA – spolupráce s CERT-ACO s.r.o. (P3028). Více informací naleznete zde.
 • Možnost prezentace výsledků vědy a výzkumu, praxe, výrobků a firem na odborné konferenci Zkoušení a jakost ve stavebnictví.

Reference

 • 4G consite s.r.o.
 • AMBERG ENGINEERING Brno a.s.
 • Ateliér WIK, s.r.o.
 • Báňské projekty Teplice a.s.
 • BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o
 • BETOTECH, s.r.o.
 • Cement Hranice, a.s.
 • ČEZ, a.s.
 • GEOSTAR, spol. s r.o.
 • GEOtest Brno, a.s.
 • INSET s.r.o.
 • Institut pro testování a certifikaci, a.s.
 • JKV TEST s.r.o.
 • Keller – speciální zakládání, spol. s r.o.
 • KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.
 • Kovoprojekta Brno a.s.
 • Lafarge Cement, a.s.
 • LAPO zkušební laboratoř s.r.o.
 • M.I.S. a.s.
 • Mostní a silniční, s.r.o.
 • Mostní vývoj, s.r.o.
 • OHL ŽS, a.s.
 • Pontex, spol. s r.o.
 • Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
 • QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.
 • QUALIFORM, a.s.
 • SARON KAT s.r.o.
 • Skanska Servis a.s.
 • SQZ, s.r.o.
 • Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
 • Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
 • TESTAV – LAB s.r.o.
 • TPA ČR,s.r.o.
 • TSI System, s.r.o.
 • Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.
 • Znalci a odhadci – znalecký ústav, spol. s r.o.
 • ŽPSV a.s.