Hlavní stránka Výuka Zaměstnanci Kde nás najdete Fakulta stavební VUT v Brně English version
 • Domů
 • Výuka
 • VaV
 • Vzdělávací kurzy
 • Zkoušení způsobilosti
 • Zaměstnanci
 • Historie
 • Odkazy
 • BIA001 Stavební­ látky

  Předmět BIA001 Stavební látky má rozsah 2 přednášky a 2 laboratorní­ cvičení­ týdně. Cvičení jsou povinná, přednášky jsou nepovinné. Přesto to vám doporučujeme ppřednášky navštěvovat, je to nejlepší způsob, jak zí­skat potřebné znalosti ke zkoušce. Výuka předmětu probíhá podle harmonogramu přednášek.

  Výuka laboratorní­ch cvičení­ probíhá podle harmonogramu cvičení­. V každém cvičení­ se vypracovvává předtištěný protokol ve cvičebnici. Na konci cvičení­ předložítě protokol ke kontrole vyučujícímu. V případě, že je kompletně­ a správně vypracovaná, podepíše vám vyučující příslušný řádek na titulní­ straně cvičebnice. Pokud budete vědět, že cvičení nemůžete navštívit, nahraďte si je s jinou studijnĂí skupinou. Pokud již není náhrada možná (dané cvičení již neprobíhá), protokol si doplňte a vyučující vám určí způsob náhrady.

  Laboratorní cvičení jsou zakončena zápočtem. Zápočet získáte za aktivní účast ve všech cvičeních, doloženou všemi podpisy na cvičebnici.

  Celý předmět je zakončen zkouškou. Výsledek zkoušky bude hodnocen podle stupnice ECTS formou zkušebního testu a následným pohovorem se zkoušejícím­. Test bude obsahovat učivo absolvované na přednáškách a ve cvičení­ch (okruhy otázek+pří­klady) a bude probíhat v počítačové učebně E110 pomocí elektronického zkoušecího systému v termí­nu, na který se přihlásít ke zkoušce. Zkoušející bude plně akceptovat klasifikační­ hodnocení­ pí­semné (elektronické) části zkoušky. V případě, že při ústní­m přezkoušení­, které bude student požadovat, prokáže tento výrazně lepší­ znalosti v porovnání­ s hodnocení­m testu, zkoušející­ může klasifikaci zlepšit. Termí­n zkoušky vypisuje pro danou přednáškovou skupinu příslušný přednášející.

  Po neúspěšném absolvování­ 2 zkušební­ch termí­nů, je možné požádat o třetí­ termí­n­ zkoušky, a to na základě pí­semné žádosti garantovi předmětu. Na toto zkoušení­ budou vypsány speciální­ zkušební­ termí­ny v poslední­m týdnu zkouškového období­.

  Cvičení - distanční forma studia

  Výuková videa k předmětu BI001 naleznete na našem YouTube kanálu zde. Jednotlivé úlohy samostatně nastudujte ze cvičebnice a dle videa zapište měřené veličiny. Dále spočítejte stanovený úkol a zapište závěr.

  Úloha 3 - Geometrické a fyzikálně mechanické vlastnosti kameniv

  Úloha 5 - Vlastnosti čerstvých malt

  Úloha 6 - Vlastnosti zatvrdlých malt a pojiv

  Úloha 7 - Fyzikální vlastnosti betonu a kamene

  Úloha 8 - Fyzikálně mechanické vlastnosti betonu a kamene

  Úloha 10 - Vlastnosti dřeva

  Úloha 12 - Vlastnosti plastů